Kurzy, které Vám změní život
Zobrazit menu

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydané společností Hubbardova akademie administrativy Brno, o.p.s., IČ: 26309149, sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, provozovna Business centre Rokytka, Sokolovská 270/201, Praha 9, (dále také jako „HAA“) upřesňují a vymezují podmínky, za kterých je možné absolvovat různé typy školení, různé formy vzdělávání a využívat jakékoli další související služby (dále jen „služby“). Tyto VOP také upravují vztah mezi objednatelem (firmou nebo fyzickou osobou, dále jen jako „plátce“), vlastním účastníkem služby (dále jako „příjemce“) a poskytovatelem těchto služeb Hubbardovou akademií administrativy Brno, o.p.s.

2. Určení služeb

2.1. Veškeré služby HAA a know-how, které obsahují, jsou určené výhradně pro příjemce, který službu absolvuje, a k jeho použití příjemcem ve své živnosti nebo ve firmě, ve které pracuje, nebo kterou vede. Příjemcem se myslí řádně přihlášený účastník služby, která je jím samotným nebo jeho firmou či jeho zaměstnavatelem (dále je „plátce“) řádně uhrazena. Služby a jejich obsah nejsou určeny k dalšímu šíření jakoukoli formou, k výuce dalších lidí včetně vlastních zaměstnanců nebo k jejich předávání či interpretaci jiným subjektům.
2.2. Pokud plátce služby není zároveň příjemcem služby, tak nemá jakákoli práva na studijní materiály, know-how obsažené ve službě ani nemá práva toto know-how a materiály dále šířit nebo šíření požadovat či jakkoli podněcovat. Plátce služeb má právo vědět, co bylo obsahem služby a má právo po příjemci (zaměstnanci plátce) požadovat, aby toto know-how používal ve firmě, ve které pracuje, a k účelu, k jakému je určené. Plátce však nemá žádné právo toto know-how jakkoli dále šířit, opisovat, kopírovat, reprodukovat či interpretovat, včetně toho, že je bude vydávat za své.
2.3. Pokud by plátce nebo příjemce chtěl získané know-how dále rozšířit ve své firmě, obrátí se na Hubbardovu akademii a uzavře s ní dohodu, která specifikuje, co a za jakých podmínek lze dále šířit.
2.4. Pokud by příjemce služby měl v úmyslu získané know-how dále šířit jako konzultant, poradce, lektor či kouč, nebo na základě know-how vytvářet či šířit jakékoli produkty, které toto know-how obsahují nebo jsou od něj odvozené, musí nejdříve uzavřít písemnou dohodu s Hubbardovou akademií a s případnými dalšími identitami, které si nárokují práva k know-how, ve které bude specifikováno, jaké know-how, jakým způsobem a za jakých podmínek lze dále šířit.

3. Obsah poskytovaných služeb

3.1. Návody, metody a principy popsané L. Ronem Hubbardem, týkající se etiky, komunikace, mezilidských vztahů a Hubbardovy technologie managementu.
3.2. Různé typy vzdělávacích služeb, založených na dílech L. Rona Hubbarda nebo vycházejících z děl L. Rona Hubbarda.
3.3. Hubbardova akademie neposkytuje návody, metody a principy jiných autorů.

4. Autorská práva 

4.1. Nahrávání přednášek a pořizování zvukových záznamů jakýchkoli služeb není povoleno.
4.2. Není dovoleno pořizovat jakékoli kopie nebo fotografie studijních a souvisejících materiálů a prezentací, nebo je jakýmkoli způsobem zaznamenávat v elektronické formě a dále je šířit nebo umožňovat jejich stažení nebo přístup třetím osobám k takovým materiálům. 
4.3. HAA ve svých studijních materiálech a při svých službách používá části děl L. Rona Hubbarda, které jsou chráněny autorskými právy. Jeho texty a citáty jsou použity se svolením vlastníka autorských práv a jejich další kopírování, šíření jakoukoli formou není možné bez jeho svolení.
4.4. Hubbardova akademie nezajišťuje ani nezprostředkovává jakákoli svolení autora k jakémukoli jinému využití jeho díla nebo jeho části.

5. Povinnosti plátce 

5.1. Pokud plátce objednává a platí služby pro své zaměstnance, je zodpovědný za to, že zaměstnanci na služby budou chtít jít (tzn. budou se chtít zúčastnit školení Hubbardovy akademie), budou dostatečně odpočatí, nebudou v během doby, kdy služby probíhají, konzumovat alkohol nebo jakékoli omamné či návykové látky a celkově budou ve stavu, kdy budou moci nerušeně absolvovat domluvené služby.
5.2. Plátce dále zajistí, že účastníci budou dodržovat stanovený rozvrh školení a budou se řídit pokyny školitele nebo pracovníků akademie.
5.3. Pokud jakýkoli z účastníků plátce dorazí na služby pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek, nebo nebude dostatečně odpočatý nebo nebude chtít sám o sobě službu absolvovat, má Hubbardova akademie právo takového účastníka vyloučit ze služeb nebo jej na služby vůbec nevpustit. V takovém případě účtuje Hubbardova akademie 75% z plné ceny za každého takového účastníka.
5.4. Pokud účastník svým chováním bude velmi narušovat průběh služby, bude pracovníkem Hubbardovy akademie na tuto skutečnost upozorněn. Pokud i nadále bude pokračovat v narušování, bude mu dána výstraha. Pokud ani po té účastník své chování nepřizpůsobí požadavkům nebo pravidlům, Hubbardova akademie má právo takového účastníka vyloučit. V takovém případě nevrací plátci žádnou část poplatků, které uhradil za službu.

6. Úhrada služeb 

Veškeré služby musí být uhrazeny před jejím zahájením. V případě, že služba nebude uhrazena předem, má Hubbardova akademie právo zrušit účast přihlášeného účastníka a účtovat storno poplatek.

7. Storno poplatky  

7.1. Pokud se přihlášený účastník nezúčastní služby, na kterou byl přihlášen v dohodnutém termínu – plátce uhradí 50% z plné ceny služby.
7.2. Storno účasti účastníkem nebo plátcem služby 3 pracovní dny a méně před datem zahájení služby – plátce uhradí 50% plné ceny služby.
7.3. Storno účasti účastníkem nebo plátcem služby v časovém období od 4 pracovních dní až do 2 týdnů před datem zahájení služby – plátce služby uhradí 25% z plné ceny služby.
7.4. Storno účasti se týká jak úplného zrušení účasti, tak přesunu původně domluveného termínu na jiný.
7.5. Zrušení účasti přihlášeného účastníka ze strany Hubbardovy akademie z důvodu neuhrazení služby před jejím zahájením – plátce uhradí 50% plné ceny služby.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Ochrana osobních údajů příjemce služby, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Příjemce služby souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Plátce i příjemce služby souhlasí se zpracováním osobních údajů HAA.
8.4. Plátce a příjemce služby bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů plátce může HAA prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Příjemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8. V případě, že by se příjemce služby domníval, že HAA nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9. Požádá-li HAA o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. HAA má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Řešení sporů 

9.1. Případné spory budou v první řadě řešeny osobním setkáním, kterého se zúčastní oprávnění zástupci obou stran. Obě strany si připraví fakta, která se předmětu sporu týkají.
9.2. Pokud se nepodaří spory vyřešit osobním setkání, budou řešeny prostřednictvím zprostředkovatele. Tím bude osoba, na které se obě strany dohodnou. Pokud nebude spor tímto způsobem vyřešen, strany se obrátí na rozhodce. Pro tento případ platí následující podmínka: Pravomoc projednat a rozhodnout spor vzniklý mezi HA a plátcem mají rozhodci, jejichž počet musí být lichý. Rozhodci budou zvoleni tak, že každá strana zvolí svého rozhodce a na jednom rozhodci se strany dohodnou společně. Zvolení rozhodci zvolí mezi sebou předsedu. Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou, která se podává předsedovi, není-li dosud zvolen nebo jmenován, rozhodci, který již byl zvolen či jmenován. Rozhodce rozhodne podle právního řádu České republiky.


10. Definice pojmů 

V těchto VOP jsou použity různé pojmy týkající se vzdělávání, které mají specifický význam a které jsou vzájemně nezaměnitelné.
V průběhu trvání smluvního vztahu HAA - plátce / příjemce jsou používány následující pojmy v těchto významech:

Hubbardova technologie managementu (nebo také Hubbardův systém managementu) – je systém principů, návodů a metod týkající se fungování organizace jakéhokoli typu, který vyvinul a popsal L. Ron Hubbard. Tento systém je pravděpodobně nejrozsáhlejším systémem svého druhu na světě a obsahuje oblasti jako marketing, management, finanční plánování, personalistika, prodej, public relations, organizování, plánování, kvalita a řadu dalších oblastí, které přímo či nepřímo souvisí s fungováním organizace. Systém je unikátní tím, že vychází se stejných základních principů, díky čemuž jsou jeho jednotlivé části vzájemně „kompatibilní“ a také tím, že se jedná pouze o vyzkoušené a v praxi ověřené metody a postupy. Tato technologie (systém) má přesně dané zákonitosti, principy a postupy, a účelem služeb poskytovaných HAA je naučit své studenty a účastníky vzdělávacích služeb používat tyto principy a metody ve své firmě nebo práci.

Individuální výuka – služba, které probíhá podobně jako kurz v počtu „jeden na jednoho“ (supervizor a student). Její průběh se řídí stejnými pravidly jako kurz. Nejedná se o konzultaci ani koučink.

Konzultace – služba „jeden na jednoho“, prováděná obvykle v prostorách zákazníka (objednatele). V průběhu konzultace si konzultant (osoba, provádějící konzultace) zjišťuje potřebné informace o situaci zákazníka, vysvětluje zákazníkovi principy a návody, které se řešení jeho situace mohou týkat, a případně zákazníkovi ukazuje příklady toho, jak by se daná situace mohla řešit. Konzultant může, ale nemusí dát konkrétní doporučení na řešení konkrétních situací, a tato doporučení zákazník buď přijme, nebo nepřijme. Konečná rozhodnutí vždy dělá zákazník. Obsah konzultace je sestaven „na míru“ tak, aby odpovídal situaci a potřebám zákazníka.

Koučink – způsob práce se zákazníkem, kdy „kouč“ (osoba provádějící koučink), vede zákazníka, aby své problémy a situace řešil, případně aby je řešil lépe nebo efektivněji. Kouč nedělá žádná rozhodnutí za zákazníka, ani mu nedává rady, jak má situace řešit; kouč pomocí otázek, připomínání platných principů a návodů zákazníka vede nebo „směruje“, aby na optimální řešení přišel sám, nebo aby danou situaci vyřešil nebo aby vybranou činnost dělal efektivněji.

Kurz (nebo také studijní kurz) – má předem pevně stanovený obsah a téma. Účastník kurzu studuje písemné materiály v akademii a pod dohledem supervizora. Studijní materiály jsou pro studenta hlavním zdrojem informací, na kurzu nikdo nepřednáší. Během studia materiálů student také průběžně provádí praktická cvičení a komunikuje se supervizorem, který na jeho studium dohlíží (studentovi ale nevysvětluje obsah kurzu a nedělá konzultace). Student na kurzu následuje pokyny supervizora, který jej vede k tomu, aby studovanou látku pochopil a uměl použít.

Přednáška (nebo také Úvodní přednáška) – krátká vzdělávací služba, obvykle trvající 2-3 hodiny, kterou vede lektor (přednášející) a která je zaměřena na určité téma.

Seminář – má předem stanovený obsah a téma. Seminář vede lektor, který přednáší a je také zdrojem informací pro účastníky. Součástí seminářů jsou cvičení, ukázky z praxe, dotazy a odpovědi. Semináře obvykle trvají jeden den a více.

Student – účastník některé vzdělávací služby, v těchto VOP také „příjemce“ služby.

Supervizor – instruktor, který má na starosti kurz a jeho studenty. Od supervizora se neočekává, že bude učit nebo přednášet. Supervizor dohlíží na kurz a studenty a pomáhá jim, aby plně porozuměli materiálům. Supervizor nevysvětluje studentům kurzu látku, ale studenty nasměruje tak, aby na svoje otázky našli odpovědi. Supervizor NENÍ „učitel“ – proto se nazývá supervizor.

Trénink – je praktické procvičování návodů a informací získaných v kurzu nebo studijním programu. Trénink probíhá ve dvojících, které tvoří účastníci služeb a na které dohlíží supervizor.  

Vzdělávací program – dvě a více jednotlivých služeb, obvykle kurz (-y) a zavedení do praxe, které na sebe navazují a které jsou zaměřeny na určitou oblast.

Vzdělávací služby – jedná se o přednášky, semináře, individuální výuku, trénink, kurzy a zavedení do praxe, tedy různé formy vzdělávání, které mají předem stanovený obsah, formu a výsledek. Různé typy vzdělávacích služeb a způsob jejich provádění jsou popsány v jejich popisu nebo definicích. Nejedná se o konzultace ani koučink.

Zavedení do praxe (nebo také praxe) – je specifická služba poskytovaná Hubbardovou akademií administrativy, kteří absolvovali některé z jejích školení. Účelem této služby je dovést absolventa k tomu, aby se informace, které získal na školení, naučil správně používat ve své práci. Účelem této služby NENÍ radit absolventovi, jak má něco dělat, nebo vypracovávat řešení jakýchkoli situací za něj. Účelem je způsobit, že z teoreticky vzdělaného absolventa školení se stane praktik, který umí informace ze školení prokazatelně a správně použít v reálném životě. Služba spočívá ve vypracování a přidělení vhodných konkrétních úkolů absolventovi kurzu, které on bude následně plnit v rámci své práce, v následné péči a vedení absolventa při jejich realizaci a při řešení konkrétních situací. Součástí této služby je možnost zopakovat si potřebné informace ze školení tak, aby si absolvent byl jistý, že jim rozumí správně, že tyto informace a metody nezapomněl a že je začíná správně používat. Tento proces se opakuje do té doby, až absolvent umí získané informace použít správně a s očekávanými výsledky. Konečným výsledkem této služby je absolvent, který dokázal informace z kurzu úspěšně použít ve své práci, k čemuž existují důkazy. Tato služba NENÍ konzultace a není poskytována někomu, kdo v Hubbardově akademii neabsolvoval žádná školení.